Kansen en mogelijkheden

Er zijn heel veel mogelijkheden om onderwijs en begeleiding meer en beter af te stemmen op jongens. Een korte brainstorm brengt verschillende opties in beeld. De opties zijn enigszins geordend in een overzicht. Let wel: de opsomming is exemplarisch. Er zijn veel meer activiteiten denkbaar! De mogelijkheden die hierboven zichtbaar worden spreken in de meeste gevallen voor zich. Een uitzondering daarop is wellicht het begrip ‘OGP’. Een OGP verwijst naar een kwartaalopdracht. In het curriculum van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie wordt in het propedeutische jaar gewerkt met kwartaalopdrachten. In een kwartaalopdracht komen verschillende vakgebieden samen in één grotere geïntegreerde opdracht. In het eerste jaar is er bijvoorbeeld een kwartaalopdracht met als werktitel ‘léérkracht’, een kwartaalopdracht met als werktitel ‘kind’, een kwartaalopdracht met als werktitel ‘groep’ en een kwartaalopdracht met als werktitel ‘ontwerpen van onderwijs’.  ...

De brug tussen weten en doen

Duidelijk is dat we in het onderwijs veel kunnen hebben aan toepassing van recente neurowetenschappelijke inzichten. Door nieuwe technieken zijn we veel meer te weten gekomen over het brein en over breinontwikkeling. Natuurlijk geldt ook dat er op dit terrein nog heel veel te ontdekken is. Een belangrijke uitdaging is om de neurowetenschappelijke kennis te ‘vertalen’ naar verantwoord onderwijs en passende begeleiding van (mannelijke) studenten. Die stap kan niet zomaar worden gezet. Daarvoor liggen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de alledaagse praktijk te ver uit elkaar. De kloof tussen beide kan mogelijk worden overbrugd door kennis te betrekken vanuit de cognitieve psychologie en de leerpsychologie. De (letterlijke) overbrugging van deze kloof wordt onderstaand gevisualiseerd. Getracht wordt om deze brugfunctie met behulp van een drietal voorbeelden te illustreren.     lees hier de hele bijdrage...

“Dus jij wordt meester in origami…?”

Lieve Peter, Toen ik mijn vrienden vertelde dat ik aan de pabo ging studeren, zeiden ze: oh dus jij wordt meester in origami. Lekker de de hele dag Jip en Janneke voorlezen. Een beetje op de blokfluit blazen. Poepluiers verschonen en snotneuzen afvegen. Oh ja, en lekker veel vakanties natuurlijk. “Kon je nou echt niks anders Koen? Of ben je soms homo geworden?” Een teamgenoot bij volleybal kreeg laatst zijn ontslag op zijn werk. De reactie van de rest van het team: ah joh….als je verder nergens meer aan de bak komt, dan kun je toch nog altijd de pabo gaan doen? Belachelijk natuurlijk, ze hebben geen idee van het niveau van de pabo van tegenwoordig. Dat ligt echt een stuk hoger dan ze denken. En, lieve Peter, wat al die machovrienden niet snappen, is dat ik hun zoontjes later misschien wel vaker ga zien dan zijzelf. En dat ik, als leraar, een hele grote bijdrage ga leveren aan hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Of hun lieve zoontjes echte mannen worden, ligt voor een groter deel aan mij en mijn collega leraren en leraressen, dan aan dat half uurtje per dag dat zij met hun kinderen een balletje trappen of aan de play station hangen. Een goede gezonde balans tussen vrouwelijke en mannelijke leerkrachten op de basisschool is goed voor jongens en voor meisjes. Op dit moment is die balans echt zoek. Er is een groot tekort aan mannen in het basisonderwijs. En dat terwijl wij mannen echt heel veel voordelen hebben. We worden niet ongesteld en we zijn dus emotioneel wel de hele maand in balans. Wij haken na de herfstvakantie niet af met een...

Brein, breinontwikkeling en sekseverschillen

Kijkend naar allerlei initiatieven en activiteiten met betrekking tot het bevorderen van studiesucces van jongens op pabo’s valt op dat het leren van mannelijke studenten op pabo’s niet of nauwelijks is gerelateerd aan recente inzichten met betrekking tot brein- en breinontwikkeling. Dat is opmerkelijk omdat in de laatste 20 jaar onomstotelijk is vastgesteld dat onze biologie een grote invloed heeft op de wijze waarop wij zintuigelijke informatie verwerken (Jolles, 2012). Een project dat binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie is opgepakt heeft juist deze invalshoek. Centrale vraag binnen dit project is: Op welke wijze kunnen recente inzichten met betrekking tot sekseverschillen in brein en breinontwikkeling van bachelor-studenten worden vertaald naar het dagelijkse handelen van docenten en begeleiders van FHKE, locatie Eindhoven, teneinde het studiesucces van met name de mannelijke studenten te vergroten? In het licht van dit project is een (afgebakend) bronnenonderzoek gedaan. Doel van dat onderzoek was in de eerste plaats om meer inzicht te krijgen in brein en breinontwikkeling. In de tweede plaats is gekeken naar wat er bekend is over Sekseverschillen met betrekking tot brein en breinontwikkeling. Op basis van deze oriëntatie zijn verschillende vervolgprojecten opgestart. Inzage in die vervolgprojecten is terug te vinden op dit weblog.  ...

15-10-15, de treinreis

Op 15 oktober 2015 rijdt de ‘Veel Meer Meester!’ trein van Leeuwarden naar Eindhoven. Een fantastische dag van alle pabo’s! De treinreis staat in het teken van de mooie, innovatieve en bijzondere kanten van het beroep van de basisschoolleraar. We zoomen in op thema’s die in de publieke opinie minder geassocieerd worden met het leraarschap, zoals ondernemerschap, onderzoek, technologie, nieuwe media en gaming. Scholieren uit het vo en mbo reizen een deel van de route mee en worden zo geïnformeerd en geënthousiasmeerd. Doel van de treinreis De publieke opinie over het beroep van leraar basisonderwijs positief beïnvloeden door te laten zien hoe veelzijdig en vernieuwend het moderne leraarschap is. De treinreis is een cruciaal onderdeel van de campagne Veel meer meester! en zal veel aandacht genereren. Meer jongens interesseren voor het beroep en enthousiasmeren om naar de open dag van een van onze pabo’s te komen. Meer diversiteit in de basisschool creëren met teams die een afspiegeling zijn van de maatschappij. Met de campagne gaan we jonge mensen, mannen én vrouwen, enthousiast maken die nu niet zo snel voor de pabo kiezen. Op de stations Een uur voor de trein aankomt is er ruimte voor ludieke, in het oog springende activiteiten die aansluiten bij de thema’s van de route. Als de trein komt, gaat het betreffende thema door in de trein. De minister reist ook mee! In de trein gaan prominenten die het onderwijs een warm hart toedragen de dialoog aan met de scholieren en andere reizigers. De minister heeft in een aanbevelingsbrief toegezegd, net als enkele andere prominenten, om mee te...