Mannen van de pabo´s ontmoeten politieke kopstukken

Op 8 oktober hebben de mannen van de pabo’s van Fontys Hogeschool Kind en Educatie zich duidelijk laten zien op het Lerarencongres in ’s Hertogenbosch. Met minister Bussemaker en staatsecretaris Dekker hebben ze gesproken over het mooie beroep van leraar en het belang van meer mannen voor het...

Er is iets aan de hand!

Voor Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) is studiesucces van jongens al enige tijd een belangrijk thema van aandacht. De directe aanleiding hiervoor ligt besloten in de kwantitatieve gegevens die destijds bekend waren over de in- door- en uitstroom van (mannelijke) studenten in het hoger onderwijs; over de in- door- en uitstroom van (mannelijke) studenten op pabo’s én over het aandeel mannen dat werkzaam was in het basisonderwijs. De cijfers tonen aan dat er flink wat werk lag (en ligt!)  op dit terrein.  ...

Initiatieven in het land

Op verschillende plekken in het land zijn in de afgelopen jaren initiatieven ontstaan om de tendens van tegenvallend studiesucces van jongens tegen te gaan en het studiesucces  van jongens te verhogen. Verschillende van deze initiatieven hadden ook betrekking op mannelijke studenten op pabo’s. Twee van deze projecten springen in het oog. Dat is het project ‘Paboys’ en het project ‘Meer Mans’. In zekere zin zijn deze projecten inspirerend geweest voor en ondersteunend geweest bij de uitvoering van allerlei activiteiten die nu plaats vinden binnen Fontys Hogeschool Kind en...

Verklaringen voor tegenvallend studiesucces

Er is duidelijk iets aan de hand wanneer we kijken naar het studiesucces van jongens in het hoger onderwijs. Hoewel er natuurlijk veel jongens zijn die prima functioneren valt op dat de instroom van jongens in het hoger onderwijs achterblijft bij de instroom van meisjes; dat jongens langer doen over hun opleiding dan meisjes en dat jongens vaker uitvallen en vaker afstromen naar lagere vormen van onderwijs. Een belangrijke vraag is: Hoe komt het dat de studieresultaten van jongens in het (hoger) onderwijs achterblijven in vergelijking met de studieresultaten van meisjes? Op basis van een overzichtsstudie stellen Heemskerk, Van Eck, Kuiper en Volman (2012) vast dat sekseverschillen in schoolloopbanen in het algemeen worden toegeschreven aan drie typen factoren: Sociaal- en cultureel-maatschappelijke factoren; Veranderingen in het onderwijs; Biologische factoren. Sociaal- en cultureel-maatschappelijke factoren Als verklaring voor verschillen in studiesucces tussen jongens en meisjes wordt er vanuit het sociaal- en cultureel- maatschappelijk perspectief gewezen op de veranderde en veranderende arbeidsmarkt en dus op de vragen die op jongeren af komen. De zware fysieke arbeid van vroeger maakt plaats voor  een scala aan beroepen waarin samenwerking, verantwoordelijkheid, afstemming, planning, communicatie en taal belangrijker worden. Deze vermogens blijken in het algemeen beter aan te sluiten bij de specifieke vaardigheden van meisjes en minder goed bij de specifieke vaardigheden en kwaliteiten van jongens. Echter: niet alleen de arbeidsmarkt verandert. Ook de leefsituatie van jongeren verandert. In die leefsituaties spelen baantjes en uitgaan een belangrijke rol maar ook het medialandschap. Het is niet ondenkbaar dat deze veranderingen in de leefsituatie van jongeren andere effecten hebben op jongens dan op meisjes. Een invalshoek die ook past...