Leerportretten

Om een beter beeld te krijgen van het leren van mannelijke studenten zijn een aantal diepte-interviews gehouden met jongens. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een achttal kwalitatieve leerportretten. Achtereenvolgens kan het portret worden ingezien van Tom, Tim, Rick, Thomas, Loek, Paco, Nick en Thom.

read more

Sekse, motivatie en studiesucces

1275249_86778210
Tijdens gesprekken met mannelijke studenten maar ook met collega’s óver mannelijke studenten gaat het veelvuldig over (het gebrek aan) metacognitieve regulatieve vaardigheden van veel jongens.

read more

‘Manaptief’ begeleiden

1275249_86778210
Tijdens een workshop op een Fontys Docent Event heb ik gesproken over mijn bevindingen met betrekking tot het ‘werken met jongens’. Het gaat hier om begeleidingssituaties. Deze bevindingen komen samen in een schematische weergave.

read more

‘Manaptieve’ kwartaalopdrachten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
In het schooljaar 2013/ 2014 heeft het Propedeuse-team van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, locatie Eindhoven, besloten tot een grondige herziening van de kwartaalopdrachten voor eerstejaars studenten van de bacheloropleiding. Een directe aanleiding hiervoor was het voortschrijdend inzicht in specifieke kenmerken van het leren van jongens.

read more

MeesterMasterClass

compas
Naast verschillende activiteiten op het terrein van individuele coaching is er in 2014 ook een actiegericht onderzoekstraject opgezet. Het betrof een interventie waarin een groep jongens die veel moeite hadden met het reguleren van eigen leren werden uitgenodigd om aan te sluiten bij een aanbod waarin verbetering van de organisatie van eigen leren met behulp van breinkennis centraal stond.

read more

Coaching op uitstelgedrag

agenda1
In het onderwijs zijn er in de afgelopen jaren nogal wat jongens geweest die studievertraging opliepen omdat ze moeite hadden met ‘plannen’ en/of een gemaakte ‘planning te volgen’. Uitstelgedrag van (mannelijke) studenten is bij veel collega’s in het hoger onderwijs een bekend fenomeen.

read more

Kansen en mogelijkheden

1142047_50057145
Er zijn heel veel mogelijkheden om onderwijs en begeleiding meer af te stemmen op jongens. Een korte brainstorm brengt verschillende opties in beeld.

read more

De brug tussen weten en doen

taNDWIEL
Duidelijk is dat we in het onderwijs veel kunnen hebben aan toepassing van recente neurowetenschappelijke inzichten. Door nieuwe technieken zijn we veel meer te weten gekomen over het brein en over breinontwikkeling. Natuurlijk geldt ook dat er op dit terrein nog heel veel te ontdekken is. Een belangrijke uitdaging is om de neurowetenschappelijke kennis te ‘vertalen’ naar verantwoord onderwijs en passende begeleiding van (mannelijke) studenten. Die stap kan niet (altijd) zomaar worden gezet. Daarvoor liggen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de alledaagse praktijk te ver uit elkaar. De kloof tussen beide kan mogelijk worden overbrugd door kennis te betrekken vanuit de cognitieve psychologie en de leerpsychologie.

read more

Brein, breinontwikkeling en sekseverschillen

5.3 vmm
Kijkend naar allerlei initiatieven en activiteiten met betrekking tot het bevorderen van studiesucces van jongens op pabo’s valt op dat het leren van mannelijke studenten op pabo’s niet of nauwelijks is gerelateerd aan recente inzichten met betrekking tot brein- en breinontwikkeling. Dat is opmerkelijk omdat in de laatste 20 jaar onomstotelijk is vastgesteld dat onze biologie een grote invloed heeft op de wijze waarop wij zintuigelijke informatie verwerken (Jolles, 2012). Een project dat binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie is opgepakt heeft juist deze invalshoek.

read more

Er is iets aan de hand!

Voor Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) is studiesucces van jongens al enige tijd een belangrijk thema van aandacht. De directe aanleiding hiervoor ligt besloten in de kwantitatieve gegevens die destijds bekend waren over de in-door- en uitstroom van (mannelijke) studenten in het hoger onderwijs; over de in- door- en uitstroom van (mannelijke) studenten op pabo’s én over het aandeel mannen dat werkzaam was in het basisonderwijs. De cijfers tonen aan dat er flink wat werk lag (en ligt!) op dit terrein.

read more

Initiatieven in het land

Op verschillende plekken in het land zijn in de afgelopen jaren initiatieven ontstaan om de tendens van tegenvallend studiesucces van jongens tegen te gaan en het studiesucces van jongens te verhogen. Verschillende van deze initiatieven hadden ook betrekking op mannelijke studenten op pabo’s. Twee van deze projecten springen in het oog. Dat is het project ‘Paboys’ en het project ‘Meer Mans’. In zekere zin zijn deze projecten inspirerend geweest voor en ondersteunend geweest bij de uitvoering van allerlei activiteiten die nu plaats vinden binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

read more

Verklaringen voor tegenvallend studiesucces

Er is duidelijk iets aan de hand wanneer we kijken naar het studiesucces van jongens in het hoger onderwijs. Hoewel er natuurlijk veel jongens zijn die prima functioneren valt op dat de instroom van jongens in het hoger onderwijs achterblijft bij de instroom van meisjes; dat jongens langer doen over hun opleiding dan meisjes en dat jongens vaker uitvallen en vaker afstromen naar lagere vormen van onderwijs. Een belangrijke vraag is: Hoe komt het dat de studieresultaten van jongens in het (hoger) onderwijs achterblijven in vergelijking met de studieresultaten van meisjes? Op basis van een overzichtsstudie stellen Heemskerk, Van Eck, Kuiper en Volman (2012) vast dat sekseverschillen in schoolloopbanen in het algemeen worden toegeschreven aan drie typen factoren: Sociaal- en cultureel-maatschappelijke factoren; Veranderingen in het onderwijs; Biologische factoren. Sociaal- en cultureel-maatschappelijke factoren Als verklaring voor verschillen in studiesucces tussen jongens en meisjes wordt er vanuit het sociaal- en cultureel- maatschappelijk perspectief gewezen op de veranderde en veranderende arbeidsmarkt en dus op de vragen die op jongeren af komen. De zware fysieke arbeid van vroeger maakt plaats voor  een scala aan beroepen waarin samenwerking, verantwoordelijkheid, afstemming, planning, communicatie en taal belangrijker worden. Deze vermogens blijken in het algemeen beter aan te sluiten bij de specifieke vaardigheden van meisjes en minder goed bij de specifieke vaardigheden en kwaliteiten van jongens. Echter: niet alleen de arbeidsmarkt verandert. Ook de leefsituatie van jongeren verandert. In die leefsituaties spelen baantjes en uitgaan een belangrijke rol maar ook het medialandschap. Het is niet ondenkbaar dat deze veranderingen in de leefsituatie van jongeren andere effecten hebben op jongens dan op meisjes. Een invalshoek die ook past... read more