Visie

Veel Meer Meester! is een campagne die de ambitie heeft om meer mannelijke leerkrachten – en meer diversiteit – in het basisonderwijs te krijgen. Door meer aan te sluiten bij verschillende talenten in het curriculum, het doen van onderzoek op diverse gebieden en door het organiseren van aansprekende events wordt ingespeeld op de publieke opinie en worden de doelgroepen rechtstreeks aangesproken en getriggerd.

Doelstellingen

  • De publieke opinie over het beroep van leerkracht basisonderwijs positief beïnvloeden waardoor dit beroep nog meer gezien wordt als een prachtig beroep, ook voor mannen.
  • Nog meer diversiteit brengen in de basisschoolteams, waardoor de basisschoolteams meer een afspiegeling zijn van de maatschappij.
  • Genereren van een hogere instroom, goede doorstroom en uitstroom (rendement) van mannelijke studenten op de pabo.

Met de events willen we op korte termijn meer mannen werven voor de eerstvolgende landelijke open dagen van de Hogescholen. Dan kunnen we hen laten zien hoe mooi en uitdagend het beroep van leraar basisonderwijs is, zodat we bereiken dat meer mannelijke studenten starten op de pabo’s in Nederland. Dit resulteert uiteindelijk in een toename van mannelijke leerkrachten en heeft als effect dat de diversiteit in de basisschoolteams groter wordt.

Zes thema’s

Zes thema’s staan centraal in de campagne, waar zowel inhoudelijk als in de acties steeds op wordt teruggegrepen. De thema’s zijn nadrukkelijk gekozen vanwege de aandacht die op deze gebieden gewenst is. Ook zijn het thema’s die op dit moment minder direct gekoppeld worden aan het leraarschap:

  • Ondernemerschap
  • Innovatie, wetenschap en technologie
  • Muzische vorming
  • Onderzoek
  • Nieuwe media en gaming
  • Sport, gezondheid en humor

Model

De campagne Veel Meer Meester! gebruikt in haar communicatie een model waarmee interventies en acties gericht op het verhogen van instroom van mannen op de pabo, de doorstroom (ofwel het studiesucces tijdens de opleiding) en uitstroom (het daadwerkelijk gaan werken in het basisonderwijs) kunnen worden gecategoriseerd.
Dit is vormgegeven in onderstaand model. De categorieën instroom, doorstroom en uitstroom kunnen worden uitgesplitst in interne (binnen de pabo) of externe interventies en laat zien of deze interventies worden ondersteund door onderzoek of (beroeps)praktijk. De gehele campagne bestaat dus uit interventies die hun plek hebben binnen het getoonde model en hebben dus een eigen ‘label’ waarmee we zullen communiceren. Zo is in één oogopslag duidelijk welke interventie voor welk doel wordt gebruikt.

Dit zijn de verschillende labels:

Lerarenagenda

Veel Meer Meester! is voortgekomen uit het voorloperstraject van de lerarenagenda.nl. Dit is een initiatief van het ministerie van OCW en heeft als doel om vanuit de energie en de mooie initiatieven die er zijn binnen het onderwijs tot kwaliteitsverbetering van het leraarschap te komen. Een jaar geleden zijn Fontys Hogescholen, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool met ondersteuning van het ministerie van OCW van start gegaan om het thema ‘Mannen op de pabo’ verder vorm te geven, door kennis te delen, onderzoek te doen en samen nieuwe activiteiten te initiëren. Dit alles om uiteindelijk meer mannen voor het leraarschap te interesseren én een bijdrage te leveren aan meer diversiteit in de basisschoolteams.