advocaat-deventer

Rechtssysteem Nederland uitgelegd

Nederland is niet alleen een moeilijk land wat betreft onze taal. Ook begrijpen veel mensen het Nederlandse rechtssysteem niet helemaal. Daarom zal deze tekst kort en bondig een inzicht geven in het Nederlandse rechtssysteem. Ben je daarnaast op zoek naar een goede advocaat in Deventer of omstreken, dan ben je bij vanoverbeekdemeyer.nl eveneens aan het goede adres.

Drie rechtsgebieden in onze democratische rechtsstaat

In Nederland hebben we een democratische rechtsstaat. De burgers kiezen immers tijdens verkiezingen wie over het land regeert en iedereen binnen de staat moet zich aan het Nederlandse recht houden. Dit geldt voor de burgers en de Nederlandse overheid. Het Nederlandse rechtssysteem is simpelweg gezegd opgedeeld in drie losse rechtsgebieden: civielrecht, strafrecht en bestuursrecht. Civiel recht heet ook wel privaat of burgerlijk recht. Hierbij gaat het om een conflict tussen burgers onderling, organisaties onderling of een strijd tussen burgers en organisaties. Bij het strafrecht beoordeelt een strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en zo ja, welke sanctie hierop moet volgen. Hierbij geldt dat een verdachte onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Als laatste is er nog het bestuursrecht. Hierin staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan subsidies en vergunningen.

Civiel recht uitgelicht

Binnen het civiel recht kun je nog meerdere rechtsgebieden onderscheiden. Het bestaat uit het personen (of familie) recht en het vermogensrecht. Bij het personenrecht wordt gekeken naar zaken als afstamming, geboorte, echtscheiding en het huwelijk. Het gaat om zaken waarin de hoedanigheid, bevoegdheden en familiebetrekkingen van een individu centraal staan. Het vermogensrecht omvat het geheel van bepalingen die betrekking hebben op vermogensbestanddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbintenissenrecht en goederenrecht, maar ook erfrecht behoort hier deels toe.

Hoe werk het recht in Nederland?

In een rechtstaat, zoals Nederland, bewaakt de rechterlijke macht de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Tevens garandeert hij de gelijke rechten van iedere burger. De rechterlijke macht is onafhankelijk van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Iedereen heeft immers het recht op een onafhankelijke, eerlijke en onpartijdige rechtspraak.

De rechtsbronnen in Nederland

In een rechtsbron kun je terugvinden welke regels er binnen ons land gelden. Binnen het Nederlandse rechtssysteem vind je vier rechtsbronnen: Verdrag, Gewoonte, Wet en Rechtspraak. Het Nederlandse rechtssysteem ligt grotendeels vast in geschreven wetten. Gewoonterecht komt hier niet of nauwelijks voor. De rechtspraak heeft wel een belangrijke invloed op de uitleg en interpretatie van de wetten. Het houdt namelijk ook rekening met eerder gedane rechterlijke uitspraken. Daarom is de jurisprudentie een van de ongeschreven rechtsbronnen.